Quran Text Translations Spread Documents

Baha'oddin Khorramshahi


Change Log

Character fixes to fa.khorramshahi
Sat, 28 Jul 2012 03:50:01 +0430
-2,2 +2,2
سپاس خداوند را كه که پروردگار جهانيان جهانیان است‌
خداى خدای رحمان مهربان‌
-5 +5
[خداوندا] تنها تو را مى‌پرستيم می‌پرستیم و تنها از تو يارى مى‌خواهيم‌ یاری می‌خواهیم‌
-7,192 +7,192
راه كسانى كه کسانی که آنان را نواخته‌اى، نواخته‌ای، آنان نه كه که از نظر انداخته‌اى، انداخته‌ای، و نه گمراهان‌
الم [الف لام ميم‌]
اين كتابى میم‌]
این کتابی است كه شك که شک در آن روا نيست [كه‌] راهنماى پرهيزگاران نیست [که‌] راهنمای پرهیزگاران است‌
همان كسانى كه کسانی که به غيب ايمان غیب ایمان دارند و نماز را برپا مى‌دارند می‌دارند و از آنچه روزيشان داده‌ايم، روزیشان داده‌ایم، انفاق مى‌كنند می‌کنند
و كسانى كه کسانی که به آنچه بر تو نازل شده است و آنچه پيش پیش از تو فرود آمده است، ايمان ایمان دارند و هم آنان به آخرت ايقان ایقان دارند
اينان اینان از جانب پروردگارشان از هدايتى هدایتی برخوردارند و هم اينان اینان رستگارانند
براى كافران يكسان برای کافران یکسان است چه هشدارشان بدهى بدهی چه هشدارشان ندهى، ايمان نمى‌آورند ندهی، ایمان نمی‌آورند
خداوند بر دلها و بر گوشهايشان گوشهایشان مهر نهاده است، و بر ديدگانشان پرده‌اى دیدگانشان پرده‌ای است و عذابى عذابی بزرگ [در پيش‌] پیش‌] دارند
و كسانى کسانی از مردم هستند كه مى‌گويند که می‌گویند به خداوند و روز بازپسين ايمان آورده‌ايم، ولى بازپسین ایمان آورده‌ایم، ولی آنان مؤمن نيستند
مى‌خواهند نیستند
می‌خواهند به خداوند و مؤمنان نيرنگ نیرنگ بزنند، در حالى كه حالی که جز به خودشان نيرنگ نمى‌زنند، نیرنگ نمی‌زنند، و نمى‌دانند نمی‌دانند
در دلهايشان بيمارى‌اى دلهایشان بیماری‌ای هست و خداوند بر بيماريشان بيفزايد، بیماریشان بیفزاید، و به كيفر دروغى كه مى‌گفتند عذابى دردناك کیفر دروغی که می‌گفتند عذابی دردناک [در پيش‌] پیش‌] دارند
و چون به آنان گفته شود در [اين‌] سرزمين [این‌] سرزمین فساد نكنيد، گويند نکنید، گویند ما كه که اهل اصلاحيم‌
بدانيد كه ايشان اصلاحیم‌
بدانید که ایشان اهل فسادند، ولى ولی خود نمى‌دانند نمی‌دانند
و چون به ايشان ایشان گفته شود چنانكه [ساير] چنانکه [سایر] مردم ايمان ایمان آورده‌اند، شما هم ايمان آوريد، گويند آيا ایمان آورید، گویند آیا ما هم مانند كم‌خردان ايمان بياوريم؟ بدانيد كه کم‌خردان ایمان بیاوریم؟ بدانید که خودشان كم‌خردند، ولى نمى‌دانند کم‌خردند، ولی نمی‌دانند
و چون با مؤمنان روبه‌رو شوند، گويند ايمان آورده‌ايم، گویند ایمان آورده‌ایم، و چون با پيشوايان خويش پیشوایان خویش تنها شوند، گويند گویند ما با شما هستيم، هستیم، ما فقط ريشخند مى‌كنيم‌ ریشخند می‌کنیم‌
خداوند ريشخندشان مى‌كند ریشخندشان می‌کند و در طغيانشان طغیانشان سرگشته مى‌دارد
اينان كسانى می‌دارد
اینان کسانی هستند كه گمراهى که گمراهی را به بهاى راهيابى خريدند، بهای راهیابی خریدند، و سوداى سودای آنان سودى نكرد، سودی نکرد، و راهياب راهیاب نشدند
داستان ايشان ایشان همچون داستان كسانى کسانی است كه آتشى که آتشی افروختند، و چون پيرامونشان پیرامونشان را روشن كرد کرد [بناگاه‌] خداوند نورشان را خاموش كرد، کرد، و در تاريكى‌اى كه [چيزى تاریکی‌ای که [چیزی را] نمى‌بينند نمی‌بینند واگذاشت‌
ناشنوا و گنگ و نابينا نابینا هستند و به راه نمى‌آيند
يا نمی‌آیند
یا چون [گرفتاران در] بارانى بارانی سخت كه که از آسمان مى‌بارد می‌بارد و همراه با تاريكى تاریکی و رعد و برق است از بيم بیم مرگ ناشى ناشی از صاعقه‌ها انگشتانشان را در گوشهايشان مى‌كنند، گوشهایشان می‌کنند، و خداوند بر كافران چيره کافران چیره است‌
نزديك نزدیک است كه که برق [نور] چشمانشان را بربايد برباید هرگاه كه که [برق راهشان را] روشن كند، پيش کند، پیش روند، و چون [راهشان را] تاريك كند، بايستند تاریک کند، بایستند و خداوند اگر مى‌خواست شنوايى می‌خواست شنوایی و بيناييشان بیناییشان را از بين مى‌برد بین می‌برد چرا كه که خداوند بر هر كارى کاری تواناست‌
اى ای مردم پروردگارتان را كه که شما و پيشينيانتان پیشینیانتان را آفريده آفریده است، بپرستيد، بپرستید، تا در امان مانيد
آنكه زمين مانید
آنکه زمین را [همچون‌] زيرانداز زیرانداز و آسمان را [همچون‌] سرپناه شما كرد، کرد، و از آسمان آبى آبی فرو فرستاد، آنگاه بدان ميوه‌ها براى روزى میوه‌ها برای روزی شما برآورد، پس آگاهانه براى برای او همتا نياوريد نیاورید
و اگر از آنچه بر بنده خويش خویش فرو فرستاده‌ايم، شك داريد، فرستاده‌ایم، شک دارید، اگر راست مى‌گوييد سوره‌اى می‌گویید سوره‌ای همانند آن بياوريد بیاورید و از ياورانتان یاورانتان در برابر خداوند، يارى بخواهيد
ولى یاری بخواهید
ولی اگر چنين نكرديد كه چنین نکردید که هرگز نخواهيد كرد نخواهید کرد از آتشى كه هيزم آتشی که هیزم آن انسان و سنگهاست و براى كافران برای کافران آماده شده است، بترسيد بترسید
و به كسانى كه ايمان کسانی که ایمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند، نويد کارهای شایسته کرده‌اند، نوید بده كه ايشان که ایشان را بوستانهايى بوستانهایی است كه که در فرودست آن جويباران جارى جویباران جاری است، هر گاه از ميوه‌هاى میوه‌های آن روزى يابند، گويند اين روزی یابند، گویند این همان است كه پيشترها که پیشترها از آن بهره‌مند بوديم، بودیم، و به ايشان ایشان همانند آن داده شود، و در آنجا جفتهاى پاكيزه جفتهای پاکیزه دارند، و هم در آنجا جاويدانند جاویدانند
خداوند پروا ندارد كه که به پشه و فراتر [يا [یا فروتر] از آن مثل زند، آنگاه مؤمنان مى‌دانند كه می‌دانند که آن [مثل‌] راست و درست است [و] از سوى سوی پروردگارشان است، ولى كافران مى‌گويند ولی کافران می‌گویند خداوند از اين این مثل چه مى‌خواهد؟ [بدين‌سان‌] بسيارى می‌خواهد؟ [بدین‌سان‌] بسیاری را بدان گمراه و بسيارى بسیاری را راهنمايى مى‌كند، ولى راهنمایی می‌کند، ولی جز نافرمانان كسى کسی را بدان بيراه نمى‌گرداند
كسانى كه پيمان بیراه نمی‌گرداند
کسانی که پیمان خداوند را پس از بستنش مى‌شكنند، می‌شکنند، و آنچه خداوند به پيوستن پیوستن آن فرمان داده است، مى‌گسلند، می‌گسلند، و در زمين زمین فساد مى‌كنند، اينان زيانكارند می‌کنند، اینان زیانکارند
چگونه به خداوند كفرمى‌ورزيد، کفرمی‌ورزید، حال آنكه بى‌جان بوديد آنکه بی‌جان بودید و او به شما جان بخشيد، بخشید، سپس شما را مى‌ميراند می‌میراند و دوباره زنده مى‌كند، می‌کند، آنگاه به سويش سویش بازگردانده مى‌شويد می‌شوید
او كسى کسی است كه که آنچه در زمين زمین است همه را براى برای شما آفريد، آفرید، سپس به [آفرينش‌] [آفرینش‌] آسمان پرداخت، و هفت آسمان استوار كرد کرد و او به هر چيزى چیزی داناست‌