Quran Text Translations Spread Documents

Baha'oddin Khorramshahi


Change Log

Character fixes to fa.khorramshahi
Sat, 28 Jul 2012 03:50:01 +0430
-2,2 +2,2
سپاس خداوند را كه که پروردگار جهانيان جهانیان است‌
خداى خدای رحمان مهربان‌
-5 +5
[خداوندا] تنها تو را مى‌پرستيم می‌پرستیم و تنها از تو يارى مى‌خواهيم‌ یاری می‌خواهیم‌
-7,192 +7,192
راه كسانى كه کسانی که آنان را نواخته‌اى، نواخته‌ای، آنان نه كه که از نظر انداخته‌اى، انداخته‌ای، و نه گمراهان‌
الم [الف لام ميم‌]
اين كتابى میم‌]
این کتابی است كه شك که شک در آن روا نيست [كه‌] راهنماى پرهيزگاران نیست [که‌] راهنمای پرهیزگاران است‌
همان كسانى كه کسانی که به غيب ايمان غیب ایمان دارند و نماز را برپا مى‌دارند می‌دارند و از آنچه روزيشان داده‌ايم، روزیشان داده‌ایم، انفاق مى‌كنند می‌کنند
و كسانى كه کسانی که به آنچه بر تو نازل شده است و آنچه پيش پیش از تو فرود آمده است، ايمان ایمان دارند و هم آنان به آخرت ايقان ایقان دارند
اينان اینان از جانب پروردگارشان از هدايتى هدایتی برخوردارند و هم اينان اینان رستگارانند
براى كافران يكسان برای کافران یکسان است چه هشدارشان بدهى بدهی چه هشدارشان ندهى، ايمان نمى‌آورند ندهی، ایمان نمی‌آورند
خداوند بر دلها و بر گوشهايشان گوشهایشان مهر نهاده است، و بر ديدگانشان پرده‌اى دیدگانشان پرده‌ای است و عذابى عذابی بزرگ [در پيش‌] پیش‌] دارند
و كسانى کسانی از مردم هستند كه مى‌گويند که می‌گویند به خداوند و روز بازپسين ايمان آورده‌ايم، ولى بازپسین ایمان آورده‌ایم، ولی آنان مؤمن نيستند
مى‌خواهند نیستند
می‌خواهند به خداوند و مؤمنان نيرنگ نیرنگ بزنند، در حالى كه حالی که جز به خودشان نيرنگ نمى‌زنند، نیرنگ نمی‌زنند، و نمى‌دانند نمی‌دانند
در دلهايشان بيمارى‌اى دلهایشان بیماری‌ای هست و خداوند بر بيماريشان بيفزايد، بیماریشان بیفزاید، و به كيفر دروغى كه مى‌گفتند عذابى دردناك کیفر دروغی که می‌گفتند عذابی دردناک [در پيش‌] پیش‌] دارند
و چون به آنان گفته شود در [اين‌] سرزمين [این‌] سرزمین فساد نكنيد، گويند نکنید، گویند ما كه که اهل اصلاحيم‌
بدانيد كه ايشان اصلاحیم‌
بدانید که ایشان اهل فسادند، ولى ولی خود نمى‌دانند نمی‌دانند
و چون به ايشان ایشان گفته شود چنانكه [ساير] چنانکه [سایر] مردم ايمان ایمان آورده‌اند، شما هم ايمان آوريد، گويند آيا ایمان آورید، گویند آیا ما هم مانند كم‌خردان ايمان بياوريم؟ بدانيد كه کم‌خردان ایمان بیاوریم؟ بدانید که خودشان كم‌خردند، ولى نمى‌دانند کم‌خردند، ولی نمی‌دانند
و چون با مؤمنان روبه‌رو شوند، گويند ايمان آورده‌ايم، گویند ایمان آورده‌ایم، و چون با پيشوايان خويش پیشوایان خویش تنها شوند، گويند گویند ما با شما هستيم، هستیم، ما فقط ريشخند مى‌كنيم‌ ریشخند می‌کنیم‌
خداوند ريشخندشان مى‌كند ریشخندشان می‌کند و در طغيانشان طغیانشان سرگشته مى‌دارد
اينان كسانى می‌دارد
اینان کسانی هستند كه گمراهى که گمراهی را به بهاى راهيابى خريدند، بهای راهیابی خریدند، و سوداى سودای آنان سودى نكرد، سودی نکرد، و راهياب راهیاب نشدند
داستان ايشان ایشان همچون داستان كسانى کسانی است كه آتشى که آتشی افروختند، و چون پيرامونشان پیرامونشان را روشن كرد کرد [بناگاه‌] خداوند نورشان را خاموش كرد، کرد، و در تاريكى‌اى كه [چيزى تاریکی‌ای که [چیزی را] نمى‌بينند نمی‌بینند واگذاشت‌
ناشنوا و گنگ و نابينا نابینا هستند و به راه نمى‌آيند
يا نمی‌آیند
یا چون [گرفتاران در] بارانى بارانی سخت كه که از آسمان مى‌بارد می‌بارد و همراه با تاريكى تاریکی و رعد و برق است از بيم بیم مرگ ناشى ناشی از صاعقه‌ها انگشتانشان را در گوشهايشان مى‌كنند، گوشهایشان می‌کنند، و خداوند بر كافران چيره کافران چیره است‌
نزديك نزدیک است كه که برق [نور] چشمانشان را بربايد برباید هرگاه كه که [برق راهشان را] روشن كند، پيش کند، پیش روند، و چون [راهشان را] تاريك كند، بايستند تاریک کند، بایستند و خداوند اگر مى‌خواست شنوايى می‌خواست شنوایی و بيناييشان بیناییشان را از بين مى‌برد بین می‌برد چرا كه که خداوند بر هر كارى کاری تواناست‌
اى ای مردم پروردگارتان را كه که شما و پيشينيانتان پیشینیانتان را آفريده آفریده است، بپرستيد، بپرستید، تا در امان مانيد
آنكه زمين مانید
آنکه زمین را [همچون‌] زيرانداز زیرانداز و آسمان را [همچون‌] سرپناه شما كرد، کرد، و از آسمان آبى آبی فرو فرستاد، آنگاه بدان ميوه‌ها براى روزى میوه‌ها برای روزی شما برآورد، پس آگاهانه براى برای او همتا نياوريد نیاورید
و اگر از آنچه بر بنده خويش خویش فرو فرستاده‌ايم، شك داريد، فرستاده‌ایم، شک دارید، اگر راست مى‌گوييد سوره‌اى می‌گویید سوره‌ای همانند آن بياوريد بیاورید و از ياورانتان یاورانتان در برابر خداوند، يارى بخواهيد
ولى یاری بخواهید
ولی اگر چنين نكرديد كه چنین نکردید که هرگز نخواهيد كرد نخواهید کرد از آتشى كه هيزم آتشی که هیزم آن انسان و سنگهاست و براى كافران برای کافران آماده شده است، بترسيد بترسید
و به كسانى كه ايمان کسانی که ایمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند، نويد کارهای شایسته کرده‌اند، نوید بده كه ايشان که ایشان را بوستانهايى بوستانهایی است كه که در فرودست آن جويباران جارى جویباران جاری است، هر گاه از ميوه‌هاى میوه‌های آن روزى يابند، گويند اين روزی یابند، گویند این همان است كه پيشترها که پیشترها از آن بهره‌مند بوديم، بودیم، و به ايشان ایشان همانند آن داده شود، و در آنجا جفتهاى پاكيزه جفتهای پاکیزه دارند، و هم در آنجا جاويدانند جاویدانند
خداوند پروا ندارد كه که به پشه و فراتر [يا [یا فروتر] از آن مثل زند، آنگاه مؤمنان مى‌دانند كه می‌دانند که آن [مثل‌] راست و درست است [و] از سوى سوی پروردگارشان است، ولى كافران مى‌گويند ولی کافران می‌گویند خداوند از اين این مثل چه مى‌خواهد؟ [بدين‌سان‌] بسيارى می‌خواهد؟ [بدین‌سان‌] بسیاری را بدان گمراه و بسيارى بسیاری را راهنمايى مى‌كند، ولى راهنمایی می‌کند، ولی جز نافرمانان كسى کسی را بدان بيراه نمى‌گرداند
كسانى كه پيمان بیراه نمی‌گرداند
کسانی که پیمان خداوند را پس از بستنش مى‌شكنند، می‌شکنند، و آنچه خداوند به پيوستن پیوستن آن فرمان داده است، مى‌گسلند، می‌گسلند، و در زمين زمین فساد مى‌كنند، اينان زيانكارند می‌کنند، اینان زیانکارند
چگونه به خداوند كفرمى‌ورزيد، کفرمی‌ورزید، حال آنكه بى‌جان بوديد آنکه بی‌جان بودید و او به شما جان بخشيد، بخشید، سپس شما را مى‌ميراند می‌میراند و دوباره زنده مى‌كند، می‌کند، آنگاه به سويش سویش بازگردانده مى‌شويد می‌شوید
او كسى کسی است كه که آنچه در زمين زمین است همه را براى برای شما آفريد، آفرید، سپس به [آفرينش‌] [آفرینش‌] آسمان پرداخت، و هفت آسمان استوار كرد کرد و او به هر چيزى چیزی داناست‌
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارنده جانشينى جانشینی در زمينم، زمینم، گفتند آيا كسى آیا کسی را در آن مى‌گمارى كه می‌گماری که در آن فساد مى‌كند می‌کند و خونها مى‌ريزد، می‌ریزد، حال آنكه آنکه ما شاكرانه شاکرانه تو را نيايش مى‌كنيم نیایش می‌کنیم و تو را به پاكى ياد مى‌كنيم، پاکی یاد می‌کنیم، فرمود من چيزى مى‌دانم كه چیزی می‌دانم که شما نمى‌دانيد نمی‌دانید
و همه نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت و گفت اگر راست مى‌گوييد می‌گویید به من از نامهاى ايشان نامهای ایشان خبر دهيد دهید
گفتند پاكا كه تويى، پاکا که تویی، ما دانشى نداريم دانشی نداریم جز آنچه به ما آموخته‌اى، آموخته‌ای، تو داناى فرزانه‌اى‌ دانای فرزانه‌ای‌
فرمود اى ای آدم آنان را از نامهايشان نامهایشان خبر ده، و چون از نامهايشان نامهایشان خبرشان داد، فرمود آيا آیا به شما نگفتم كه که من ناپيداى ناپیدای آسمانها و زمين زمین را مى‌دانم‌ می‌دانم‌
و چون به فرشتگان گفتيم گفتیم بر آدم سجده بريد، برید، همه سجده بردند جز ابليس كه سركشيد ابلیس که سرکشید و كبرورزيد کبرورزید و از كافران کافران شد
و گفتيم اى گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت بياراميد بیارامید و از [نعمتهاى‌] [نعمتهای‌] آن از هر جا كه خواستيد که خواستید به خوشى خوشی و فراوانى بخوريد، ولى فراوانی بخورید، ولی به اين این درخت نزديك نشويد كه نزدیک نشوید که از ستمكاران خواهيد ستمکاران خواهید بود
سپس شيطان شیطان آنان را به لغزش كشانيد کشانید و از جايى كه جایی که بودند آواره كرد، کرد، و گفتيم پايين رويد برخى گفتیم پایین روید برخی دشمن يكديگر یکدیگر و در روى زمين روی زمین تا وقت معين معین آرامشگاه و بهره‌مندى داريد بهره‌مندی دارید
آنگاه آدم كلماتى کلماتی از پروردگارش فراگرفت و [خداوند] از او درگذشت، چه او توبه‌پذير توبه‌پذیر مهربان است‌
گفتيم گفتیم همه از آن [بهشت‌] پايين رويد، پایین روید، آنگاه اگر رهنمودى رهنمودی از من براى برای شما آمد، كسانى كه کسانی که از رهنمودم پيروى كنند، بيمى برايشان نيست پیروی کنند، بیمی برایشان نیست و اندوهگين اندوهگین نگردند
و كسانى كه كفرورزيدند کسانی که کفرورزیدند و آيات آیات ما را دروغ انگاشتند، دوزخى‌اند دوزخی‌اند و جاودانه در آنند
اى بنى‌اسرائيل ای بنی‌اسرائیل نعمتم را كه که بر شما ارزانى ارزانی داشتم ياد كنيد یاد کنید و به پيمان پیمان من وفا كنيد کنید تا به پيمان پیمان خود با شما وفا كنم کنم و تنها از من بترسيد بترسید
و به آنچه همخوان كتاب کتاب شما نازل كرده‌ام ايمان بياوريد کرده‌ام ایمان بیاورید و نخستين منكر نخستین منکر آن نباشيد، نباشید، و آيات آیات مرا به بهاى ناچيز نفروشيد بهای ناچیز نفروشید و تنها از من پروا كنيد کنید
و حق را به باطل مياميزيد میامیزید و ديده دیده و دانسته حق را پنهان نكنيد نکنید
و نماز را برپا داريد دارید و زكات زکات را بپردازيد بپردازید و با نمازگزاران نماز كنيد
آيا کنید
آیا مردم را به نيكى نیکی فرمان مى‌دهيد می‌دهید و خودتان را فراموش مى‌كنيد؟ می‌کنید؟ حال آنكه كتاب آنکه کتاب [تورات‌] مى‌خوانيد، می‌خوانید، مگر نمى‌انديشيد؟ نمی‌اندیشید؟
از صبر [روزه‌] و نماز يارى بجوييد یاری بجویید و آن [نماز] جز بر فروتنان گران مى‌آيد
كسانى كه يقين می‌آید
کسانی که یقین دارند به لقاى لقای پروردگارشان مى‌رسند می‌رسند و بازگردنده به سوى سوی او هستند
اى بنى‌اسرائيل ای بنی‌اسرائیل نعمتم را كه که بر شما ارزانى ارزانی داشتم و اينكه اینکه شما را بر جهانيان جهانیان [هم زمانتان‌] برترى بخشيدم، ياد كنيد برتری بخشیدم، یاد کنید
و از روزى بترسيد كه كسى روزی بترسید که کسی به داد كسى کسی نرسد و از كسى شفاعتى پذيرفته کسی شفاعتی پذیرفته نشود و بدل و بلاگردانى بلاگردانی گرفته نشود و يارى نيابند یاری نیابند
و ياد كنيد كه یاد کنید که شما را از آل فرعون رهانيديم كه عذابى رهانیدیم که عذابی سخت را به شما مى‌چشانيدند، می‌چشانیدند، پسرانتان را مى‌كشتند می‌کشتند و دخترانتان را [براى كنيزى‌] [برای کنیزی‌] زنده نگاه مى‌داشتند، می‌داشتند، و در آن آزمونى آزمونی بزرگ از سوى سوی پروردگارتان بود
و ياد كنيد كه دريا یاد کنید که دریا را براى برای شما شكافتيم شکافتیم و شما را رهانيديم رهانیدیم و آل فرعون را غرق كرديم کردیم و شما نظاره مى‌كرديد می‌کردید
و ياد كنيد كه یاد کنید که با موسى موسی چهل شب وعده گذاشته بوديم، بودیم، آنگاه شما در غياب غیاب او گوساله را به پرستش گرفتيد گرفتید و شما ستمكار بوديد ستمکار بودید
آنگاه پس از آن از شما درگذشتيم درگذشتیم تا سپاس بگزاريد بگزارید
و ياد كنيد كه یاد کنید که به موسى كتاب آسمانى موسی کتاب آسمانی و فرقان داديم دادیم تا به راه آييد آیید
و ياد كنيد كه موسى یاد کنید که موسی به قومش گفت اى ای قوم من، شما با گوساله‌پرستى گوساله‌پرستی بر خودتان ستم كرده‌ايد، اينك کرده‌اید، اینک به درگاه آفريدگارتان آفریدگارتان توبه كنيد کنید و خودتان را بكشيد، كه اين بکشید، که این در نزد آفريدگارتان براى آفریدگارتان برای شما بهتر است، آنگاه [كه چنين كرديد، [که چنین کردید، خداوند] از شما درگذشت، چرا كه که او توبه‌پذير توبه‌پذیر مهربان است‌
و ياد كنيد كه گفتيد اى موسى یاد کنید که گفتید ای موسی ما [سخن‌] تو را باور نمى‌كنيم نمی‌کنیم مگر آنكه آنکه خداوند را آشكارا ببينيم، آشکارا ببینیم، آنگاه [به چشم خود] ديديد كه دیدید که صاعقه بر شما فرود آمد
آنگاه پس از مردنتان، شما را [ديگر [دیگر بار] زنده كرديم، کردیم، تا سپاس بگزاريد بگزارید
و ابر را سايبان سایبان شما گردانديم گرداندیم و برايتان برایتان من و سلوى سلوی فرو فرستاديم فرستادیمگفتيم‌] گفتیم‌] از روزى پاكيزه‌اى كه روزی پاکیزه‌ای که به شما بخشيده‌ايم بخوريد، بخشیده‌ایم بخورید، و بر ما ستم نكردند، بلكه نکردند، بلکه بر خويشتن خویشتن ستم مى‌كردند می‌کردند
و ياد كنيد كه گفتيم یاد کنید که گفتیم به اين این شهر درآييد درآیید و هر گونه كه خواستيد که خواستید به خوشى خوشی و فراوانى فراوانی از [نعمتهاى‌] [نعمتهای‌] آن بخوريد بخورید و از آن دروازه فروتنانه وارد شويد شویدبراى عذرخواهى‌] برای عذرخواهی‌] حطه بگوييد، بگویید، تا گناهان شما را ببخشيم، ببخشیم، و پاداش نيكوكاران نیکوکاران را خواهيم خواهیم افزود
آنگاه ستمكاران ستمکاران سخن را به چيزى چیزی جز آنچه به آنان گفته شده بود، تبديل كردند، تبدیل کردند، پس بر سر ستمكاران ستمکاران به كيفر نافرمانيشان عذابى کیفر نافرمانیشان عذابی از آسمان فرو فرستاديم‌ فرستادیم‌
و چون موسى براى موسی برای قومش در طلب آب برآمد، به او گفتيم گفتیم با عصايت عصایت به آن سنگ بزن، آنگاه از آن دوازده چشمه شكافت شکافت و هر گروهى گروهی [از اسباط] آبشخور خود را شناختند، [گفتيم‌] [گفتیم‌] از روزى روزی خداوند بخوريد بخورید و بياشاميد، بیاشامید، و در اين سرزمين این سرزمین فتنه و فساد برپا نكنيد نکنید
و چنين چنین بود كه گفتيد اى موسى که گفتید ای موسی هرگز تاب تحمل يك خوراك یک خوراک تنها را نداريم، نداریم، پس از پروردگارت بخواه كه براى که برای ما از آنچه زمين مى‌روياند زمین می‌رویاند از [جمله‌] سبزى، سبزی، و خيار، خیار، و سير سیر و عدس و پياز پیاز برآورد [موسى‌] [موسی‌] گفت آيا چيزى آیا چیزی را كه که پست‌تر است جانشين چيزى مى‌كنيد كه جانشین چیزی می‌کنید که بهتر است؟ به شهرى درآييد كه شهری درآیید که [در آنجا] آنچه خواستيد خواستید فراهم است، و دچار خوارى خواری و نادارى ناداری شدند و سزاوار خشم خداوندى گرديدند، خداوندی گردیدند، چرا كه آيات الهى که آیات الهی را انكار مى‌كردند انکار می‌کردند و پيامبران پیامبران را به ناحق مى‌كشتند، اين می‌کشتند، این از آن روى روی بود كه سركشى مى‌كردند که سرکشی می‌کردند و از حد در مى‌گذشتند می‌گذشتند
از مؤمنان و يهوديان یهودیان و مسيحيان مسیحیان و صابئين، صابئین، هر كس كه کس که به خداوند و روز بازپسين ايمان بازپسین ایمان آورده و نيكوكارى كرده نیکوکاری کرده باشد، پاداششان نزد خداوند [محفوظ] است و نه بيمى بیمی بر آنهاست و نه اندوهگين مى‌شوند اندوهگین می‌شوند
و ياد كنيد كه یاد کنید که از شما پيمان گرفتيم پیمان گرفتیم و [كوه‌] [کوه‌] طور را بر فراز شما برافراشتيم برافراشتیمگفتيم‌] گفتیم‌] آنچه به شما داده‌ايم داده‌ایم به جد و جهد بگيريد بگیرید و آنچه در آن هست به خاطر بسپاريد بسپارید باشد كه که پروا كنيد کنید
آنگاه، پس از آن روى گردانديد، روی گرداندید، و اگر بخشش و رحمت الهى الهی در حق شما نبود، از زيانكاران مى‌شديد
كسانى زیانکاران می‌شدید
کسانی از خودتان را كه که در سبت شنبه بى‌روشى كردند بی‌روشی کردند خوب مى‌شناسيد، كه می‌شناسید، که به ايشان گفتيم بوزينگان ایشان گفتیم بوزینگان مطرود باشيد باشید
و اين [پديده‌] این [پدیده‌] را مايه مایه عبرت مردم حال و آينده آینده و پندآموز پرهيزگاران ساختيم‌ پرهیزگاران ساختیم‌
و چون موسى موسی به قومش گفت خداوند به شما دستور مى‌دهد كه ماده‌گاوى بكشيد، می‌دهد که ماده‌گاوی بکشید، گفتند آيا آیا ما را ريشخند مى‌كنى؟ ریشخند می‌کنی؟ گفت پناه بر خدا مى‌برم كه می‌برم که [مبادا] از نادانان باشم‌
گفتند از پروردگارت براى برای ما بخواه كه که چون و چند آن گاو را بر ما روشن كند، کند، گفت مى‌فرمايد می‌فرماید آن گاوى گاوی است نه پير پیر و نه جوان، ميانسال بينابين، میانسال بینابین، پس آنچه دستور يافته‌ايد یافته‌اید انجام دهيد دهید
گفتند از پروردگارت بخواه براى برای ما روشن كند كه کند که رنگ آن چيست، چیست، گفت مى‌فرمايد می‌فرماید آن گاوى گاوی است رنگش زرد روشن كه بينندگان که بینندگان را شاد مى‌كند می‌کند
گفتند از پروردگارت بخواه كه براى که برای ما روشن كند كه کند که آن چگونه است [چون و چند] گاو بر ما مشتبه شده است و ما اگر خدا بخواهد راهياب خواهيم راهیاب خواهیم شد
گفت مى‌فرمايد می‌فرماید آن گاوى گاوی است كه که نه رام [و كارى‌] کاری‌] است كه زمين که زمین را شيار كند شیار کند و نه كشتزار کشتزار را آبيارى كند، آبیاری کند، تندرست و يكرنگ یکرنگ گفتند اينك اینک سخن درست آوردى آوردی سپس آن را كشتند کشتند و نزديك نزدیک بود كه اين كار که این کار را نكنند نکنند
و ياد كنيد كه یاد کنید که چون كسى کسی را كشتيد کشتید و درباره او به ستيزه پرداختيد ستیزه پرداختید [و به گردن همديگر انداختيد] همدیگر انداختید] و خداوند آشكاركننده چيزى آشکارکننده چیزی است كه که پنهان مى‌ساختيد می‌ساختید
آنگاه گفتيم بخشى گفتیم بخشی از بدن گاو را به او [بدن آن كشته‌] بزنيد کشته‌] بزنید [تا زنده شود] و خداوند اين چنين این چنین مردگان را زنده مى‌كند می‌کند و معجزات خويش خویش را به شما مى‌نماياند می‌نمایاند تا بينديشيد بیندیشید
سپس دلهايتان دلهایتان پس از آن سخت شد، همانند سنگ، يا یا از آن سخت‌تر، چرا كه بعضى که بعضی از سنگهاست كه که از آنها جويباران مى‌شكافد جویباران می‌شکافد و بعضى بعضی از آنهاست كه مى‌شكند که می‌شکند و آب از آنها بيرون مى‌آيد بیرون می‌آید و بعضى بعضی از آنهاست كه که از خشيت الهى خشیت الهی [از كوه‌] کوه‌] فرو مى‌افتد می‌افتد و خدا از آنچه مى‌كنيد می‌کنید غافل نيست‌
[اى نیست‌
[ای مؤمنان‌] آيا اميد داريد كه [يهوديان‌] آیا امید دارید که [یهودیان‌] به [حقانيت‌] [حقانیت‌] شما ايمان ایمان آورند، و حال آنكه گروهى آنکه گروهی از آنان كلام الهى کلام الهی را مى‌شنيدند می‌شنیدند و پس از آنكه آنکه آن را در مى‌يافتند می‌یافتند آگاهانه دگرگونش مى‌ساختند می‌ساختند
و چون با مؤمنان روبه‌رو شوند گويند ايمان آورده‌ايم گویند ایمان آورده‌ایم و چون با همديگر همدیگر تنها شوند گويند آيا گویند آیا آنچه خدا بر شما آشكار كرده آشکار کرده است، با آنان درميان مى‌گذاريد، درمیان می‌گذارید، تا در پيشگاه پیشگاه خداوند با آن بر شما حجت آورند، مگر انديشه نمى‌كنيد؟
آيا نمى‌دانند كه اندیشه نمی‌کنید؟
آیا نمی‌دانند که خداوند آنچه پنهان و آنچه آشكار مى‌دارند مى‌داند؟ آشکار می‌دارند می‌داند؟
و از آنان بى‌سوادانى بی‌سوادانی هستند كه كتاب آسمانى که کتاب آسمانی [تورات‌] را جز طوطى‌وار طوطی‌وار [و لقلقه زبان‌] نمى‌دانند نمی‌دانند و جز پندار نمى‌بافند نمی‌بافند
پس واى وای بر كسانى كه [اينگونه‌] كتاب کسانی که [اینگونه‌] کتاب را به دست خويش مى‌نويسند خویش می‌نویسند و سپس براى آنكه برای آنکه آن را به بهاى ناچيزى بهای ناچیزی بفروشند مى‌گويند اين می‌گویند این از نزد خداوند است، واى وای بر آنان از آنچه به دست خويش خویش نوشته‌اند و واى وای بر آنان از آنچه به دست مى‌آورند می‌آورند
و گويند گویند آتش دوزخ جز چند روز اندكشمار اندکشمار به ما نمى‌رسد، نمی‌رسد، بگو آيا آیا از خدا پيمان گرفته‌ايد -كه پیمان گرفته‌اید -که البته خداوند خلف وعده نخواهد كرديا چيزى کردیا چیزی را كه نمى‌دانيد که نمی‌دانید به خدا نسبت مى‌دهيد؟
آرى كسانى كه بدى كنند می‌دهید؟
آری کسانی که بدی کنند و گناهشان بر آنان چيره چیره شود، دوزخى‌اند دوزخی‌اند و در آن جاودانه مى‌مانند می‌مانند
و كسانى كه ايمان کسانی که ایمان آورده‌اند و كارهاى شايسته كرده‌اند، بهشتى‌اند کارهای شایسته کرده‌اند، بهشتی‌اند و جاودانه در آن ماندگاراند
و ياد كنيد كه یاد کنید که از بنى‌اسرائيل پيمان گرفتيم كه بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند را نپرستيد نپرستید و به پدر و مادر و خويشاوندان خویشاوندان و يتيمان یتیمان و بينوايان نيكى كنيد بینوایان نیکی کنید و با مردم به زبان خوش سخن بگوييد بگویید و نماز را برپا داريد دارید و زكات زکات را بپردازيد، بپردازید، سپس جز اندكى اندکی از شما [بقيه‌] [بقیه‌] سر برتافته و رويگردان شديد رویگردان شدید
و ياد كنيد كه یاد کنید که از شما پيمان گرفتيم كه پیمان گرفتیم که خون يكديگر یکدیگر را نريزيد نریزید و يكديگر یکدیگر را از خانه و كاشانه نرانيد، کاشانه نرانید، آنگاه ديده دیده و دانسته گردن نهاديد
[ولى‌] نهادید
[ولی‌] باز همين همین شما هستيد كه همديگر هستید که همدیگر را مى‌كشيد می‌کشید و گروهى گروهی از خودتان را از خانه و كاشانه‌شان مى‌رانيد کاشانه‌شان می‌رانید و به گناه و ستمگرى ستمگری در برابر آنان همدست مى‌شويد می‌شوید و چون كسانى کسانی از شما اسير مى‌شوند اسیر می‌شوند آنان را [بر وفق حكم حکم تورات‌] باز مى‌خريد، می‌خرید، حال آنكه آنکه راندن [و كشتن‌] کشتن‌] آنان بر شما حرام است آيا آیا به بخشى بخشی از كتاب کتاب [در باب بازخريد اسيران‌] ايمان مى‌آوريد، بازخرید اسیران‌] ایمان می‌آورید، و به بخشى ديگر بخشی دیگر [در باب تحريم كشتار] ايمان نمى‌آوريد؟ كيفر كسى كه چنين كند چيست تحریم کشتار] ایمان نمی‌آورید؟ کیفر کسی که چنین کند چیست جز خفت و خوارى خواری در زندگانى دنيا زندگانی دنیا و در روز قيامت ايشان قیامت ایشان را به سخت‌ترين سخت‌ترین عذابها بازبرند و خدا از آنچه مى‌كنيد می‌کنید غافل نيست‌
اينان كسانى نیست‌
اینان کسانی هستند كه زندگانى دنيا که زندگانی دنیا را به بهاى بهای آخرت خريدند، خریدند، از اين روى این روی عذاب آنها كاسته کاسته نشود و يارى نبينند یاری نبینند
به موسى كتاب آسمانى داديم موسی کتاب آسمانی دادیم و از پى پی او پيامبران فرستاديم، پیامبران فرستادیم، و معجزات آشكارى آشکاری به عيسى عیسی بن مريم بخشيديم مریم بخشیدیم و او را به روح القدس يارى داديم، یاری دادیم، پس چرا هرگاه كه پيامبرى احكامى که پیامبری احکامی بر خلاف دلخواه شما برايتان برایتان آورد، سركشى كرديد سرکشی کردید و گروهى گروهی را دروغگو انگاشتيد انگاشتید و گروهى گروهی را كشتيد؟ کشتید؟
و گفتند دلهاى دلهای ما در پوشش است، [چنين نيست‌] بلكه [چنین نیست‌] بلکه خداوند به كيفر كفرشان ايشان کیفر کفرشان ایشان را لعنت كرده کرده است، از اين روى اندكى ايمان مى‌آورند این روی اندکی ایمان می‌آورند
و آنگاه كه كتابى که کتابی از سوى سوی خداوند براى برای آنان آمد كه که همخوان با كتابشان کتابشان بود، با آنكه پيش آنکه پیش از آن در برابر كافران کافران [از فرارسيدن پيامبر فرارسیدن پیامبر اسلام و قرآن‌] يارى مى‌جستند، یاری می‌جستند، چون آنچه [از پيش‌] مى‌شناختند پیش‌] می‌شناختند به نزدشان آمد، آن را انكار كردند، انکار کردند، لعنت الهى الهی بر كافران کافران است‌
بدا بدانچه به جان خريدند كه خریدند که آنچه خدا فرستاده بود از اين رشك كه این رشک که [چرا] خداوند فضل خويش خویش را بر هر كس کس از بندگانش كه که بخواهد ارزانى مى‌دارد، انكار كردند، ارزانی می‌دارد، انکار کردند، پس سزاوار خشم اندر خشم شدند و كافران عذابى کافران عذابی خفت‌بار [در پيش‌] پیش‌] دارند
و چون به ايشان ایشان گفته شود به آنچه خداوند فروفرستاده است [قرآن‌] ايمان آوريد، گويند ایمان آورید، گویند به آنچه بر [پيامبر] [پیامبر] خودمان نازل شده است ايمان مى‌آوريم، ایمان می‌آوریم، و آنچه جز آن است، انكار مى‌كنند، انکار می‌کنند، حال آنكه آنکه آن [كتاب‌] [کتاب‌] حق و همخوان كتاب کتاب آنهاست بگو اگر مؤمنيد مؤمنید پس چرا پيامبران الهى پیامبران الهی را در گذشته مى‌كشتيد؟ می‌کشتید؟
و موسى موسی آن معجزات روشن را براى برای شما آورد، سپس در غياب غیاب او شما بيدادگرانه گوساله‌پرستى كرديد بیدادگرانه گوساله‌پرستی کردید
و ياد كنيد كه یاد کنید که از شما پيمان گرفتيم پیمان گرفتیم و [كوه‌] [کوه‌] طور را برفراز شما برافراشتيم برافراشتیمگفتيم‌] گفتیم‌] آنچه به شما داده‌ايم، داده‌ایم، به جد و جهد بگيريد بگیرید و گوش شنوا داشته باشيد، باشید، گفتند شنيديم شنیدیم و [در دل گفتند] سرپيچيديم سرپیچیدیمنشنيده گرفتيم‌] نشنیده گرفتیم‌] و بر اثر كفرشان کفرشان مهر گوساله در دلشان سرشته شد، بگو اگر مؤمن باشيد باشید چه بد است آنچه "ايمان" "ایمان" شما به آن فرمان مى‌دهد می‌دهد
بگو اگر راست مى‌گوييد كه می‌گویید که به حكم الهى سراى حکم الهی سرای آخرت از ميان میان همه مردم ويژه ویژه شماست، آرزوى آرزوی مرگ كنيد کنید
و به خاطر كارهايى كه كرده‌اند کارهایی که کرده‌اند هرگز آن را آرزو نخواهند كرد، کرد، و خداوند به [احوال‌] ستمگران داناست‌
و آنان را آزمندترين آزمندترین مردم -و نيز مشركانبه زندگانى دنيا مى‌يابى، نیز مشرکانبه زندگانی دنیا می‌یابی، هر يك یک از آنان خوش دارد كه كاش که کاش هزار سال عمر دهندش، ولى اين ولی این عمر يافتن، یافتن، دور دارنده او از عذاب نيست، نیست، و خداوند به آنچه مى‌كنند بيناست‌ می‌کنند بیناست‌
بگو هر كس کس دشمن جبرئيل جبرئیل باشد [بداند] كه جبرئيل که جبرئیل آن را به دستور الهى الهی بر دل تو نازل كرده کرده است و آن همخوان كتابهايى کتابهایی است كه پيشاپيش که پیشاپیش آن است و راهنما و مژده‌بخش مؤمنان است‌
كسى كه کسی که دشمن خداوند و فرشتگان او و پيامبرانش پیامبرانش و جبرئيل جبرئیل و ميكائيل میکائیل باشد [كافر [کافر است‌] و خداوند دشمن كافران کافران است‌
و بر تو آيات روشنگرى آیات روشنگری فرو فرستاده‌ايم، فرستاده‌ایم، و جز نافرمانان كسى کسی به آنها انكار نمى‌ورزد انکار نمی‌ورزد
چرا هر گاه پيمانى پیمانی بستند گروهى گروهی از آنان آن را شكستند، آرى بيشتر شکستند، آری بیشتر آنان ايمان ایمان ندارند
و چون پيامبرى پیامبری از سوى سوی خداوند به نزد ايشان ایشان آمد كه گواهى‌دهنده که گواهی‌دهنده بر [حقانيت‌] كتابشان [حقانیت‌] کتابشان بود، گروهى گروهی از اهل كتاب، كتاب الهى کتاب، کتاب الهی را به پشت سر افكندند، گويى [حقيقت افکندند، گویی [حقیقت را] نمى‌دانند نمی‌دانند
و از آنچه شياطين شیاطین در روزگار فرمانروايى سليمان مى‌خواندند، پيروى كردند فرمانروایی سلیمان می‌خواندند، پیروی کردند و سليمان سلیمان [به سحر نپرداخت و] كفر نورزيد، ولى شياطين كفرورزيدند کفر نورزید، ولی شیاطین کفرورزیدند آنان به مردم سحر مى‌آموختند می‌آموختند و نيز نیز آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود اين این دو به هيچ كس چيزى نمى‌آموختند هیچ کس چیزی نمی‌آموختند مگر آنكه مى‌گفتند آنکه می‌گفتند ما مايه آزمونيم مایه آزمونیم [با به كار کار بستن سحر] كافر کافر مشو اما [مردمان‌] از آنها چيزى مى‌آموختند كه چیزی می‌آموختند که با آن بين بین مرد و زنش جدايى افكنند، جدایی افکنند، و البته به كسى زيان کسی زیان رسان نبودند مگر به اذن الهى، الهی، و چيزى مى‌آموختند كه چیزی می‌آموختند که به ايشان زيان مى‌رساند ایشان زیان می‌رساند و سودى برايشان سودی برایشان نداشت، و به خوبى مى‌دانستند كه خوبی می‌دانستند که هر كس خريدار کس خریدار آن باشد در آخرت بهره‌اى بهره‌ای ندارد و اگر مى‌دانستند می‌دانستند بد چيزى چیزی را به جان خريده خریده بودند
هر گاه ايمان ایمان آورده و پارسايى ورزيده پارسایی ورزیده بودند، -اگر مى‌دانستندپاداش الهى می‌دانستندپاداش الهی بهتر بود
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد نگوييد ای کسانی که ایمان آورده‌اید نگویید "راعنا" و بگوييد بگویید "انظرنا" و گوش شنوا داشته باشيد باشید و كافران عذابى دردناك کافران عذابی دردناک [در پيش‌] پیش‌] دارند
كسانى کسانی از اهل كتاب كه كفرورزيده‌اند کتاب که کفرورزیده‌اند و همچنين مشركان همچنین مشرکان خوش ندارند كه که از سوى سوی پروردگارتان خيرى خیری بر شما نازل گردد، حال آنكه آنکه خداوند هر كس کس را بخواهد مشمول رحمت خويش مى‌گرداند، خویش می‌گرداند، و خداوند داراى دارای بخشش بيكران بیکران است‌
هر آيه‌اى آیه‌ای را كه که نسخ كنيم يا فروگذاريم، کنیم یا فروگذاریم، بهتر از آن يا یا همانندش را در ميان آوريم، آيا نمى‌دانى كه میان آوریم، آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر كارى کاری تواناست‌
آيا نمى‌دانى كه فرمانروايى آیا نمی‌دانی که فرمانروایی آسمانها و زمين زمین از آن خداوند است و شما را جز خداوند، سرور و ياورى نيست؟
گويى مى‌خواهيد یاوری نیست؟
گویی می‌خواهید از پيامبرتان درخواستهايى بكنيد، همچنانكه پيشترها پیامبرتان درخواستهایی بکنید، همچنانکه پیشترها از موسى موسی درخواست شد؟ و حال آنكه آنکه هر كس كفر کس کفر را جانشين ايمان جانشین ایمان سازد، به راستى كه راستی که از راه راست بيراه بیراه شده است‌
بسيارى بسیاری از اهل كتاب، کتاب، با آنكه آنکه حق برايشان آشكار برایشان آشکار شده است، به انگيزه رشكى كه انگیزه رشکی که در دل دارند، خوش دارند كه که شما را پس از ايمانتان كافر ایمانتان کافر گردانند بگذاريد بگذارید و بگذريد بگذرید تا خداوند فرمان خويش خویش را به ميان میان آورد، آرى آری خداوند بر هر كارى کاری تواناست‌
و نماز را برپا داريد دارید و زكات زکات را بپردازيد بپردازید و هر خيرى پيشاپيش براى [ذخيره خیری پیشاپیش برای [ذخیره آخرت‌] خويش بفرستيد خویش بفرستید [پاداش‌] آن را نزد خداوند خواهيد يافت، خواهید یافت، خداوند به آنچه مى‌كنيد بيناست‌ می‌کنید بیناست‌
و گفتند هيچ كس هیچ کس به بهشت نمى‌رود نمی‌رود مگر آنكه يهودى يا مسيحى آنکه یهودی یا مسیحی باشد، اين این [از] آرزوهاى آرزوهای آنان است، بگو اگر راست مى‌گوييد می‌گویید برهانتان را بياوريد بیاورید
حق اين این است كه که هر كس روى کس روی دل به سوى سوی خدا نهد و نيكوكار نیکوکار باشد پاداشش نزد پروردگارش [محفوظ] است و نه بيمى بیمی بر آنهاست و نه اندوهگين مى‌شوند
يهوديان اندوهگین می‌شوند
یهودیان گفتند كه مسيحيان که مسیحیان بر حق نيستند، نیستند، و مسيحيان مسیحیان گفتند يهوديان یهودیان بر حق نيستند، نیستند، حال آنكه كتاب آسمانى آنکه کتاب آسمانی را مى‌خوانند، كسانى می‌خوانند، کسانی هم كه هيچ چيز نمى‌دانند سخنى که هیچ چیز نمی‌دانند سخنی همانند سخن ايشان ایشان گفتند، سرانجام خداوند در روز قيامت، قیامت، در آنچه اختلاف داشتند بى‌نشان داورى بی‌نشان داوری خواهد كرد کرد
و كيست ستمكارتر کیست ستمکارتر از كسى كه کسی که نگذارد نام خداوند در مساجد ياد یاد شود، و در ويرانى ویرانی آن بكوشد، بکوشد، آنان را نسزد جز اينكه اینکه ترسان -لرزان پا به درون آنها بگذارند، در دنيا دنیا خفت و خوارى خواری و در آخرت عذابى عظيم عذابی عظیم دارند
مشرق و مغرب خداى خدای راست، پس به هرجا روى آوريد، روی آورید، رو به سوى سوی خداوند است، بى‌گمان بی‌گمان خدا گشايشگر گشایشگر داناست‌
و گفتند خداوند فرزندى برگزيده فرزندی برگزیده است، او منزه است، بلكه بلکه هر آنچه در آسمانها و زمين زمین است از آن اوست و همه سر به راه او هستند
نو پديدآورنده پدیدآورنده آسمانها و زمين زمین است، و چون به كارى کاری اراده كند، کند، فقط مى‌گويد می‌گوید موجود شو و بى‌درنگ بی‌درنگ موجود مى‌شود می‌شود
نادانان گفتند چرا خداوند با ما [بى‌واسطه‌] [بی‌واسطه‌] سخن نمى‌گويد، يا نمی‌گوید، یا چرا معجزه‌اى براى معجزه‌ای برای ما نازل نمى‌شود كسانى كه پيش نمی‌شود کسانی که پیش از اينان اینان بودند نيز نیز مانند سخن ايشان ایشان را گفتند، دل و درونشان همانند است، و ما آيات آیات خود را براى مردمى كه برای مردمی که اهل يقين یقین هستند، روشن ساخته‌ايم‌ ساخته‌ایم‌
ما تو را به حق مژده‌بخش و هشداردهنده فرستاده‌ايم فرستاده‌ایم و با تو درباره دوزخيان دوزخیان چون و چرا نكنند نکنند