Quran Text Translations Spread Documents

Preklad I. Hrbek


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
Ve Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-2060,0 +2061
A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.
-2111 +2111,0
A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící, však nespravedlivým to jen ztrátu zvětšuje.
-6236 +6236
ať již je z džinů či z lidí!"
Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-32 +32
Oznam radostnou zvěst těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že pro ně jsou připraveny zahrady, pod nimiž řeky tekou. A kdykoliv se jim za odměnu dostane z nich ovoce, tu řeknou: "Toto je jako to, co nám již dříve bylo uštědřeno," avšak dostalo se jim jen něco podobného. A budou tam mít manželky čisté ? čisté? a budou tam nesmrtelní.
-50 +50
Dodržujte modlitbu, rozdávejte almužnu a sklánějte se s těmi , těmi, kdož se sklánějí!
-65 +65
A hle, pravili jsme: "Vejděte do města tohoto a pojídejte tam, kdekoliv se vám zachce, až dosyta. Vejděte do bran, skloňte se a rcete: ,Odpuštění!? rcete:, Odpuštění!? A My odpustíme vám hříchy vaše a rozmnožíme dobrodiní těm, kdož dobré konali."
-105 +105
Ten, kdo je nepřítelem Boha a andělů a poslů Jeho a Gabriela a Michaela. . . Michaela... vždyť i Bůh je nepřítelem nevěřících!"
-180 +180
Bůh zakázal vám jedině zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno někomu jinému než Bohu.v Bohu. Kdo však byl donucen jísti toto, aniž po tom toužil nebo přestupníkem byl, na tom nebude hříchu, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.
-199 +199
Jestliže však přestanou. . . přestanou... tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný!
-254 +254
A řekl jim prorok jejich: "Bůh vám posílá Saula (Talút ) (Talút) jako krále." Pravili: "Jak by nám tento mohl vládnout, když my máme větší nárok na vládu než on, jenž nemá dostatek majetku?" Odvětil: "Bůh jej pro vás vyvolil a obohatil jej ve vědění i v síle tělesné. Bůh dává vládu Svou tomu, komu chce, a Bůh je nesmírný, vševědoucí."
-272 +272
Avšak ti, kdož rozdávají ze jmění svého usilujíce získat zalíbení Boží a pro upevnění duší svých, ti podobají se zahradě na kopci: když přijde liják, přinese plody své dvakrát, když liják nepřijde, je zde alespoň rosa. . . rosa... A Bůh věru jasně vidí vše, co děláte.
-309 +309
kteří hovoří: ,Pane hovoří:, Pane náš, uvěřili jsme; odpusť nám naše viny a ochraň nás před trestem ohně pekelného,
-313 +313
A jestliže se s tebou hádají, rci: "Odevzdal jsem se do vůle Boží stejně jako ti, kdož mne následují." A zeptej se těch, jimž dostalo se Písma, a lidu neučeného:v neučeného: v "Odevzdáváte se do vůle Boží?" A jestliže se odevzdají do vůle Boží, pak budou vedeni cestou správnou, avšak jestliže se odvrátí. . . odvrátí... vždyť tobě přísluší jen předání poselství. A Bůh jasně zří služebníky Své.
-325 +325
Rci: "Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády. . . zády... Bůh věru nemá rád nevěřící."