Quran Text Translations Spread Documents

Preklad I. Hrbek


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
Ve Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-2060,0 +2061
A nepřibližujte se k cizoložství, neboť to ohavnost je i špatná cesta.
-2111 +2111,0
A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící, však nespravedlivým to jen ztrátu zvětšuje.
-6236 +6236
ať již je z džinů či z lidí!"
Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-32 +32
Oznam radostnou zvěst těm, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že pro ně jsou připraveny zahrady, pod nimiž řeky tekou. A kdykoliv se jim za odměnu dostane z nich ovoce, tu řeknou: "Toto je jako to, co nám již dříve bylo uštědřeno," avšak dostalo se jim jen něco podobného. A budou tam mít manželky čisté ? čisté? a budou tam nesmrtelní.
-50 +50
Dodržujte modlitbu, rozdávejte almužnu a sklánějte se s těmi , těmi, kdož se sklánějí!
-65 +65
A hle, pravili jsme: "Vejděte do města tohoto a pojídejte tam, kdekoliv se vám zachce, až dosyta. Vejděte do bran, skloňte se a rcete: ,Odpuštění!? rcete:, Odpuštění!? A My odpustíme vám hříchy vaše a rozmnožíme dobrodiní těm, kdož dobré konali."
-105 +105
Ten, kdo je nepřítelem Boha a andělů a poslů Jeho a Gabriela a Michaela. . . Michaela... vždyť i Bůh je nepřítelem nevěřících!"
-180 +180
Bůh zakázal vám jedině zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno někomu jinému než Bohu.v Bohu. Kdo však byl donucen jísti toto, aniž po tom toužil nebo přestupníkem byl, na tom nebude hříchu, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.
-199 +199
Jestliže však přestanou. . . přestanou... tedy Bůh věru je odpouštějící, slitovný!
-254 +254
A řekl jim prorok jejich: "Bůh vám posílá Saula (Talút ) (Talút) jako krále." Pravili: "Jak by nám tento mohl vládnout, když my máme větší nárok na vládu než on, jenž nemá dostatek majetku?" Odvětil: "Bůh jej pro vás vyvolil a obohatil jej ve vědění i v síle tělesné. Bůh dává vládu Svou tomu, komu chce, a Bůh je nesmírný, vševědoucí."
-272 +272
Avšak ti, kdož rozdávají ze jmění svého usilujíce získat zalíbení Boží a pro upevnění duší svých, ti podobají se zahradě na kopci: když přijde liják, přinese plody své dvakrát, když liják nepřijde, je zde alespoň rosa. . . rosa... A Bůh věru jasně vidí vše, co děláte.
-309 +309
kteří hovoří: ,Pane hovoří:, Pane náš, uvěřili jsme; odpusť nám naše viny a ochraň nás před trestem ohně pekelného,
-313 +313
A jestliže se s tebou hádají, rci: "Odevzdal jsem se do vůle Boží stejně jako ti, kdož mne následují." A zeptej se těch, jimž dostalo se Písma, a lidu neučeného:v neučeného: v "Odevzdáváte se do vůle Boží?" A jestliže se odevzdají do vůle Boží, pak budou vedeni cestou správnou, avšak jestliže se odvrátí. . . odvrátí... vždyť tobě přísluší jen předání poselství. A Bůh jasně zří služebníky Své.
-325 +325
Rci: "Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády. . . zády... Bůh věru nemá rád nevěřící."
-356 +356
Jestliže se obrátí zády. . . zády... vždyť Bůh dobře zná ty, kdož pohoršení šíří!
-360 +360
Abraham nebyl ani židem, ani křesťanem, avšak byl hanífem odevzdaným do vůle Boží; a nepatřil mezi modloslužebníky.vv modloslužebníky.
-389 +389
A věru prvním chrámem, jenž pro lidstvo byl založen, byl ten, jenž v Bakce stojí, jenž požehnáním je i vedením správným pro lidstvo veškeré.v veškeré. v
-573 +573
Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha, a kdokoliv se obrátí zády. . . zády... vždyť jsme tě neposlali, abys byl dozorcem nad nimi.
-659 +659
Avšak Bůh dosvědčí to, co ti seslal ; seslal; a seslal to ve vědění Svém a andělé to též dosvědčí. Avšak Bůh stačí jako svědek.
-672 +672
A jsou vám zakázány zdechliny, krev, vepřové maso a to, co bylo zasvěceno jinému než Bohu, dále zvířata zardoušená či zabitá úderem, pádem či bodnutím rohu nebo zakousnutá divokou zvěří - kromě těch, jež jste očistili - a dále to, co bylo podřezáno na kamenech vztyčených. Je vám též zakázáno losování pomocí šípů, a to je hanebnost! A dnes jsou ti, kdož neuvěřili, zoufalí z náboženství vašeho, proto se jich nebojte, nýbrž bojte se Mne! Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. A kdo je donucen to pojídat během hladomoru, nemaje úmyslu hřešit . . . hřešit... vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.
-723 +723
Vy, kteří věříte! Kdo z vás se odřekne náboženství svého . . . svého... A Bůh přivede lidi, které bude milovat a kteří budou milovat Jeho a kteří budou pokorní vůči věřícím a přísní vůči nevěřícím, budou bojovat na cestě Boží a nebudou se bát výčitek nikoho. A toto je laskavost Boží a On ji uštědřuje, komu chce, a Bůh je velkorysý, vševědoucí.
-726 +726
Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele ty, kterým je vaše náboženství pro posměch a pro zábavu,ať zábavu, ať jsou již z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, či ať jsou z nevěřících. A bojte se Boha, jste-li věřící!
-780 +780
A když jsem vnukl apoštolům: ,Věřte apoštolům:, Věřte ve Mne a v posla Mého!? a oni odpověděli: ,Uvěřili odpověděli:, Uvěřili jsme a dosvědč, že jsme do vůle Tvé se odevzdali!?"
-785 +785
A hle, pravil Bůh: "Ježíši, synu Mariin, zdaž jsi to byl ty, kdo řekl lidem ,Vezměte lidem, Vezměte si mne a matku mou jako dvě božstva vedle Boha??" I odpověděl: "Sláva Tobě! Nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu jsem neměl právo! Kdybych to byl býval řekl, byl bys to dobře věděl, neboť Ty znáš, co je v duši mé, zatímco já neznám, co je v Tvé duši, vždyť Ty jediný znáš nepoznatelné.
-809 +809
Ti, jimž jsme dali Písmo, znají je tak dobře, jako znají syny své.Ti, své. Ti, kteří sami sobě ztrátu způsobili, jsou ti, kdož nevěří.
-824,2 +824,2
Zajisté na tebe těžce doléhá jejich vzdalování! Kdybys mohl, jistě by sis přál vykopat jámu v zemi nebo postavit žebřík do nebe, abys jim mohl přinést znamení.Kdyby znamení. Kdyby Bůh chtěl, shromáždil by je jistě všechny na cestě správné, nebuď tedy jedním z pošetilých!
A odpovídají na výzvu jedině ti, kdož naslouchají.Bůh naslouchají. Bůh pak vzkřísí mrtvé a potom k Němu budou navráceni.
-841 +841
Neodháněj ty, kdož Pána svého za jitra i za večera vzývají toužíce tvář Jeho spatřit! Nepřísluší ti žádat na nich účty a jim rovněž nepřísluší žádat účty na tobě.A tobě. A odeženeš-li je, tedy věru budeš patřit mezi nespravedlivé.
-843 +843
A když přijdou k tobě ti, kdož v znamení Naše uvěřili, rci: "Mír s vámi! Pán váš Sobě milosrdenství jako povinnost předepsal; dopustí-li se někdo z vás špatného z nevědomosti, potom však pokání koná a polepší se . . . se... vždyť On věru je odpouštějící, slitovný."
-852 +852
Rci: "Kdo zachraňuje vás z temnot souše a moře, když vzýváte Jej pokorně a bojácně: ,Zachráníš-li bojácně:, Zachráníš-li nás z tohoto, zajisté budeme patřit k vděčným!? "
-880 +880
A neocenili Boha pravou hodnotou Jeho, když říkají: "Bůh vůbec nic neseslal smrtelníku nějakému!" Zeptej se: "A kdo tedy seslal Písmo, s nímž přišel Mojžíš, aby bylo světlem a vedením pro lidi? Píšete je na svitky pergamenu, které zčásti ukazujete,avšak ukazujete, avšak z větší části skrýváte. A byli jste poučeni o tom, co jste neznali ani vy, ani otcové vaši." - Rci: "Bůh!" - a potom je nech, aby se bavili svým tlacháním marným!
-886 +886
A On je ten, jenž pro vás stvořil hvězdy, abyste se mohli podle nich řídit v temnotách souše i moře.Takto moře. Takto My činíme srozumitelnými znamení pro lid, jenž schopen je poznáni.
-908 +908
Co je s vámi, že nepojídáte z toho, nad čím bylo proneseno jméno Boží, když vám Bůh již srozumitelně objasnil vše, co je vám zakázáno - leda jste-li donuceni.Zajisté donuceni. Zajisté však mnozí jsou sváděni z cesty vášněmi svými z neznalostí. Pán tvůj však nejlépe zná přestupníky.
-919 +919
"Ó shromáždění džinů a lidí! Zdaž k vám nepřišli poslové z vašich řad vzešlí,přednášejíce vzešlí, přednášejíce vám znamení Naše a varujíce vás před setkáním s tímto vaším dnem?" A odpovědí: "Dosvědčujeme to sami proti sobě." Zmámil je život pozemský a dosvědčí sami proti sobě, že byli nevěřící.
-924 +924
Rci: "Lide můj, jednejte podle stanoviska svého,já svého, já také tak budu jednat, a záhy se dozvíte kdo v konečném příbytku bude dlít; a věru nestanou se nespravedliví blaženými.
-992 +992
A řekne Bůh: ,,Vstupte Bůh:,, Vstupte do ohně mezi národy z džinů a lidí, které již zmizely před vámi!" A kdykoliv vstoupí do něho národ některý, proklínat bude sobě podobné, a až nakonec se v něm octnou všechny vespolek, tu poslední řeknou o prvních: "Pane náš, tihle nás z cesty svedli, vyměř jim trest ohně dvojnásobný!" A odpoví; "Všem dostane se dvojnásobku, avšak vy to ještě nevíte."
-1007 +1007
Což očekávají něco jiného než výklad jeho? V ten den, kdy přijde výklad jeho,řeknou jeho, řeknou ti, kdož dříve naň zapomněli: "Poslové Pána našeho věru s pravdou přišli. Což nemáme dnes přímluvce, kteří by se za nás přimluvili? Anebo nemohli bychom se vrátit na zem, abychom mohli vykonat něco jiného než to, co jsme konali?" Avšak oni sami duše své zahubili a byli opuštěni tím, co si vymyslili.
-1025 +1025
I zvolal: "Již na vás dopadl trest a hněv Pána vašeho! Chcete se mnou přít o jména,kterými jména, kterými jste vy a otcové vaši modly nazvali a ohledně nichž Bůh neseslal žádné oprávnění? Vyčkejte jen a já s vámi budu též čekat!"
-1041 +1041
Jestliže část z vás uvěřila v to, s čím jsem byl poslán, a druhá část nevěří,tedy nevěří, tedy buďte trpěliví až do chvíle, kdy Bůh mezi námi a jimi rozsoudí, vždyť On nejlepším je soudcem!"
-1060 +1060
Faraón řekl: ",Jestliže ", Jestliže jsi se znamením přišel, pak je předveď, patříš-li mezi pravdomluvné!"
-1079 +1079
Odpověděli: ;,My Odpověděli:;, My věru k Pánu svému se obrátíme,
-1086 +1086
I řekli: "I kdybys nám předvedl jakékoliv znamení, abys nás jím očaroval,nikdy očaroval, nikdy ti neuvěříme!"
-1097 +1097
A když přišel Mojžíš na schůzku Námi stanovenou a když s ním promluvil Pán jeho, zvolal:;,Pane zvolal:;, Pane můj, ukaž se mi, abych Tě mohl spatřit!" I odpověděl: "Nikdy Mne nespatříš, ale pohleď k této hoře: jestliže zůstane nehybná na místě svém, tedy Mne uvidíš!" A když pak se Pán jeho zjevil nahoře, obrátil ji v prach a Mojžíš klesl jak bleskem zasažen. A když se vzpamatoval, zvolal: "Sláva Tobě, kajícně jsem se k Tobě obrátil a nyní jsem první z věřících!"
-1112 +1112
Rci: "Lidé, já věru jsem poslem Božím k vám všem vyslaným od toho, jemuž náleží království na nebesích i na zemi. Není božstva kromě Něho a On je ten, jenž život i smrt dává. Věřte tedy v Boha a posla Jeho, proroka neučeného,jenž neučeného, jenž věří v Boha a Jeho slova, a následujte jej - snad se octnete na cestě správné!"
-1115 +1115
A hle, bylo jim řečeno: "Obývejte toto město a jezte z plodů jeho, kdekoliv chcete, a říkejte: ,Odpuštění!? říkejte:, Odpuštění!? a vstupujte do brány sklánějíce se! Tehdy vám odpustíme vaše hříchy a rozmnožíme těm, kdož dobré konají."
-1128 +1128
A takto My srozumitelně vykládáme znamení Svá - snad se oni obrátí ? obrátí?
-1173 +1173
A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se vzpouzí Bohu a poslu Jeho . . . Jeho... a Bůh je strašný ve svém trestání.
-1190 +1190
A hle, ti, kdož neuvěřili; strojili proti tobě úklady, aby tě zadrželi anebo zabili či vyhnali.A vyhnali. A chystali úklady, avšak i Bůh chystal úklady - a Bůh je nejlepší v strojení úkladů.
-1199 +1199
Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jen Boží.Jestliže Boží. Jestliže však přestanou, pak Bůh jasně vidí vše, co dělají.
-1202 +1202
A hle, byli jste na bližším svahu a oni byli na vzdálenějším svahu a jezdci byli níže pod vámi; a kdybyste si byli umluvili schůzku, věru byste se byli hádali o místo a čas této schůzky,avšak schůzky, avšak vše se událo tak, aby Bůh rozhodl věc, jež měla být splněna, a aby zahynul ten, kdo zahynul, v souladu s jasným důkazem, a aby zůstal naživu ten, kdo zůstal naživu, v souladu s jasným důkazem. A Bůh je věru slyšící, vševědoucí!
-1213 +1213
A to je proto, že Bůh není takový, aby měnil Své dobrodiní,jímž dobrodiní, jímž omilostnil lid nějaký, pokud oni nezmění to, co je v duších jejich - a Bůh věru je slyšící, vševědoucí.
-1232 +1232
Vskutku ti, kdož uvěřili, přesídlili a vedli boj majetky i osobami svými na stezce Boží, a ti, kdož jim útulek poskytli a pomohli jim - ti všichni jsou si navzájem přáteli. Avšak s těmi, kdož uvěřili, a přesto nepřesídlili, nepěstujte přátelství v ničem, dokud nepřesídlí.Jestliže nepřesídlí. Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte smlouvu. A Bůh jasně vidí vše, co děláte.
-1239 +1239
Výjimku tvoří ti modloslužebníci,s modloslužebníci, s nimiž jste uzavřeli úmluvu a kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali. Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.
-1241,2 +1241,2
Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu,mu ochranu, mu ji poskytni - aby mohl slyšet slovo Boží. Potom jej nech dospět do místa pro něj bezpečného; a to je proto, že jsou lidé, kteří nic nevědí.
Jak by mohli mít modloslužebníci kromě těch, s nimiž jste uzavřeli úmluvu u Posvátné mešity,úmluvu mešity, úmluvu s Bohem a Jeho poslem? Pokud budou přímí v jednání s vámi, buďte i vy vůči nim přímí, neboť Bůh miluje bohabojné!
-1270,2 +1270,2
v den, kdy tyto kovy budou rozpáleny v ohni pekelném a budou jimi vypálena znamení na čela, boky i záda jejich a bude zvoláno: "Toto je to, co jste hromadili,okuste hromadili, okuste nyní toho, co jste tak hromadili!"
Zajisté počet měsíců u Boha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize Boží v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce posvátné, a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé,nýbrž zlé, nýbrž bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak jako oni bojují proti vám jako jeden muž a vězte, že Bůh stojí na straně bohabojných.
-1309 +1309
A přísahají při Bohu, že to neřekli, avšak již pronesli slova nevíry a stali se nevěřícími poté, co byli již muslimy.A muslimy. A zamýšleli něco, čeho pak vůbec nedosáhli, a mstili se jedině za to, že Bůh a posel Jeho je obohatil z dobrodiní Svého. Však jestliže se kajícně obrátí, bude to pro ně lepší, jestliže se naopak zády odvrátí, potrestá je Bůh trestem bolestným na tomto i na onom světě. A nebudou mít na zemi ochránce ani pomocníka žádného.
-1313 +1313
Což nevědí, že Bůh zná tajemství jejich i skryté rozhovory jejich a že Bůh zná dobře i nepoznatelné ? nepoznatelné?
-1342,2 +1342,2
A ti, kdo si zřídili mešitu ze vzdoru a z nevěry a pro rozkol mezi věřícími a jako nástrahu,jsou nástrahu, jsou ti, kdo vedli válku proti Bohu a Jeho poslu již dříve; a oni věru přísahají: "My chtěli jsme jen to nejlepší!" Však Bůh je svědkem, že jsou vskutku lháři.
Nikdy v ní nekonej modlitbu ! modlitbu! Mešita založená od prvního dne na bohabojnosti je k tomu, aby ses v ní modlil, věru vhodnější, a jsou v ní muži, kteří milují očišťování a také Bůh miluje ty, kdož se očišťují.
-1347 +1347
Kající se, uctívající, chválící, oslavující, sklánějící se, poklekající, přikazující vhodné a zakazující zavrženíhodné, dodržující ustanovení Boží . . . Boží... Oznam věřícím zvěst radostnou!
-1352 +1352
A Bůh již věru odpustil prorokovi, vystěhovalcům i pomocníkům,kteří pomocníkům, kteří jej následovali v hodině nesnází, poté, co srdce jedné části z nich se málem odklonila;a odklonila; a potom přijal pokání jejich a byl vůči nim shovívavý, slitovný.
-1356 +1356
A neučiní jediný výdaj, ať malý či velký, a nepřekročí žádné údolí,aniž údolí, aniž jim to bylo připsáno k dobru, aby je mohl Bůh odměnit podle toho nejlepšího, co konali.
-1360 +1360
zatímco těm, jichž srdce jsou chorobná,přidala chorobná, přidala jen špínu k špíně jejich a ti zemřou jako nevěřící.
-1366 +1366
Je snad lidem podivné, že jsme vnukli muži jednomu z nich: "Varuj lidi a oznam zvěst radostnou těm, kdož uvěřili, že u Pána svého budou mít spravedlivé postavení." Nevěřící říkají: ,,Toto říkají:,, Toto je věru kouzelník zjevný!"