Quran Text Translations Spread Documents

Sherif Ahmeti


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
Me Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-451,2 +451,2
158-159. Ti ishe ibutë ndaj atyre, ngase All-llahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atherë mbështetu në Allhun, se All-llahu ido ata që mbështeten.
158-159. Ti ishe ibutë ndaj atyre, ngase All-llahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atherë mbështetu në Allhun, se All-llahu ido ata që mbështeten.
=
-1150,2 +1150,2
196-197. Mbrojtësi i im është All-llahu që zbriti librin. Ai kujdeset për të mirët.
196-197. Mbrojtësi i im është All-llahu që zbriti librin. Ai kujdeset për të mirët.
=
-2188,2 +2188,2
48-49. Dhe vihet libri (i veprave), e i sheh mëkatarët të frikësuar nga shënimet që janë në të dh thonë: “Të mjerët ne, ç’është puna e këtij libri që nuk ka lënë as (mëkat) të vogël e as të madh pa e përfshirë?” dhe atë që vepruan e gjejnë të gatshme - prezente, e Zoti yt nuk i bën padrejt askujt.
48-49. Dhe vihet libri (i veprave), e i sheh mëkatarët të frikësuar nga shënimet që janë në të dh thonë: “Të mjerët ne, ç’është puna e këtij libri që nuk ka lënë as (mëkat) të vogël e as të madh pa e përfshirë?” dhe atë që vepruan e gjejnë të gatshme - prezente, e Zoti yt nuk i bën padrejt askujt.
=
-2327,2 +2327,2
77-78. A je i njoftyar për atë që mohoi argumentet Tona e tha: “Mua githqysh do të më jepet pasuri e fëmijë (në botën tjetër)?”
77-78. A je i njoftyar për atë që mohoi argumentet Tona e tha: “Mua githqysh do të më jepet pasuri e fëmijë (në botën tjetër)?”
=
-3459,2 +3459,2
50-51. E sikur Ne të lëshojmë një erë e ta shohin atë (të mbjellat) e zverdhura, pa dyshim ata pas kësaj do të jenë mohues (përbuzës).
50-51. E sikur Ne të lëshojmë një erë e ta shohin atë (të mbjellat) e zverdhura, pa dyshim ata pas kësaj do të jenë mohues (përbuzës).
=
-4203,2 +4203,2
70-71. Ata janë që përgënjeshtruan librin (Kur’anin) dhe atë me çka Ne i dërguam të dërguarit tanë, e më vonë ata do të kuptojnë.
70-71. Ata janë që përgënjeshtruan librin (Kur’anin) dhe atë me çka Ne i dërguam të dërguarit tanë, e më vonë ata do të kuptojnë.
=
-4971,3 +4971,3
70-72. Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).
70-72. Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).
70-72. Ato janë hyri që e kufizojnë ndejën vetëm në shtëpinë (tënde).
=
=
-5295,2 +5295,2
24-25. Të mos lejojnë të afrohet sot në të asnjë i varfër.
24-25. Të mos lejojnë të afrohet sot në të asnjë i varfër.
=
-5980,2 +5980,2