Quran Text Translations Spread Documents

Salomo Keyzer


Change Log

Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-863 +863
Abraham zeide tot zijn vader Azer: neemt gij beelden tot goden )? goden? Waarlijk, ik bemerk, dat gij en uw volk in eene duidelijke dwaling verkeert.
-1719 +1719
Hij is het die den bliksem voor u doet verschijnen, om vrees in te boezemen en hoop op te wekken , wekken, en die de bezwangerde wolken vormt.
-1730 +1730
De tuinen van eeuwig verblijf , verblijf, waar wij zullen binnen treden, evenals ieder die onder hunne vaderen, hunne vrouwen en hunne nakomelingschap rechtvaardig zal hebben gehandeld en de engelen zullen door elke poort tot hen binnengaan zeggende:
-1754,2 +1754,2
Wij hebben geen apostel gezonden dan met de taal van zijn volk, opdat hij hun hunnen plicht duidelijk zou kunnen verklaren , verklaren, want God doet dwalen naar zijn welbehagen en leidt dengeen die hem behaagt; en hij is de machtige, de wijze.
Wij zonden vroeger Mozes met onze teekens en gaven hem bevelen, zeggende: Leid uw volk uit de duisternis tot het licht, en herinner hun de gunsten van God ; God; waarlijk, daarin zijn teekens voor ieder lijdzaam en dankbaar mensch.
-1944 +1944
Wij hebben vóór u niemand anders als onze gezanten gezonden, dan mannen , mannen, met welke wij door openbaring spraken. Vraag dus aan hen, die met de bewaring der schriften zijn belast, indien gij niet weet dat dit de waarheid is.
-1957 +1957
En zij geven aan de afgoden, die geen verstand hebben , hebben, een deel van het voedsel dat wij hun hebben geschonken. Ik zweer u bij God, gij zult zekerlijk ter verantwoording worden geroepen, voor hetgeen gij verkeerdelijk hebt uitgedacht.
-1961 +1961
En die niet in het volgende leven gelooven, moet gij gelijk stellen met al het booze; maar vereenig God slechts met het meest verhevene ; verhevene; want hij is machtig en wijs.
-1982 +1982
En God heeft u verschaft van hetgeen hij geschapen heeft, en gemakken om u tegen de zon te beveiligen, en hij heeft u schuilplaatsen in de bergen verstrekt en kleederen gegeven, om u voor de hitte te beschutten , beschutten, en maliënkolders, om u in uwe oorlogen te beschermen. Zoo vervult hij zijne gunst nopens u, opdat gij u aan zijn wil zoudt onderwerpen.
-2025 +2025
De Sabbat werd alleen voor hen bepaald, die daaromtrent met hunnen profeet verschillen , verschillen, en uw Heer zal op den dag der opstanding zekerlijk tusschen hen richten, nopens datgene, waaromtrent zij verschillen.
-2027 +2027
Indien gij u op iemand wreekt, neem dan eene wraak, geëvenredigd aan het kwaad dat u wordt aangedaan ; aangedaan; maar indien gij het kwade geduldig ondergaat, zal dit beter voor den lijdzame zijn.
-2032 +2032
O gij, nakomelingen van hen, welke wij met Noach in de ark hebben bewaard ! bewaard! waarlijk, hij was een dankbare dienaar.
-2055,2 +2055,2
Geef uwen naaste terug, wat gij hem schuldig zijt , zijt, en ook aan den arme en den reiziger, en verteer uw vermogen niet roekeloos.
Want de roekeloozen zijn broederen des duivels , duivels, en de duivel was ondankbaar omtrent zijn Heer.
-2058 +2058
Laat uwe hand niet aan uwen nek gebonden zijn, en open die ook niet op toomlooze wijze , wijze, opdat gij geene blaam verdienet en niet tot armoede gebracht wordet.
-2065 +2065
En volg niet datgene, waarvan gij geene kennis hebt ; hebt; want het gezicht, het gehoor en het hart, alles zal op den jongsten dag worden onderzocht.
-2088,2 +2088,2
Niets had ons verhinderd, u met wonderen te zenden, behalve dat de vroegere volkeren die van bedrog hebben beschuldigd. Wij gaven den stam van Thamoed op zijn verzoek, zichtbaar de wijfjes kameel; doch zij handelden onrechtvaardig er mede , mede, en wij zonden geen profeet met wonderen, dan om schrik in te boezemen.
Gedenk toen wij tot u zeiden: Waarlijk, uw Heer omringt de menschen door zijne kennis en macht. Wij hebben het visioen bepaald , bepaald, hetwelk wij u toonden, en ook den boom, dien wij in den Koran hebben gevloekt, alleen tot eene aanleiding van twist voor de menschen, en om hen met angst te slaan, maar dit zal hen slechts met meer weerspannigheid doen zondigen.
-2107 +2107
Doe uw gebed geregeld bij het ondergaan der zon , zon, bij de eerste duisternis van den nacht en het gebed van den ochtendstond: want het gebed van den ochtendstond geschiedt in het bijzijn van de engelen die daarvan getuigenis geven.
-2129 +2129
Zeg: Indien gij de schatten der genade van mijnen Heer bezat zoudt gij u onthouden daarvan gebruik te maken, uit vrees die te verkwisten ; verkwisten; want de mensch is begeerlijk.
-2139 +2139
Zeg: Roep God aan, of aanbid den barmhartige; want het is gelijk, met welken dier beide namen gij hem aanroept: hij toch bezit de meest uitmuntende namen : namen: Spreek uw gebed niet overluid uit, noch met eene te zachte stem, maar volg een middenweg tusschen deze beiden.
-2162 +2162
Sommigen zeggen: De slapers waren drie in getal en de hond was de vierde ; vierde; anderen zeggen: Zij waren vijf in getal en hun hond was de zesde; naar een geheimzinnige zaak radende, anderen zeggen: Zij waren zeven in getal en hun hond was de achtste. Zeg: Mijn Heer kent hun getal het beste; niemand zal dit kennen behalve enkelen. Twist dus niet nopens hen, behalve op duidelijke wijze en overeenkomstig hetgeen u werd geopenbaard, en ondervraag geen Christen nopens hen.
-2238,2 +2238,2
En Dhoe'lkarnein zeide: Dit is eene genade van mijn Heer. Maar als de voorzegging van mijn Heer in vervulling gaat , gaat, zal hij den muur in stof doen verkeeren; en de voorzegging van mijn Heer is waarheid.
Op dien dag zullen wij sommigen van hen onstuimig als golven op elkander doen drukken) en de trompet zal geblazen worden, waarop wij hen allen zullen vereenigen.