Quran Text Translations Spread Documents

Mohammad Sadeqi Tehrani


Change Log

Minor fixes
Thu, 1 Sep 2011 00:00:01 -0400
-1957 +1957
(بگذار) تا و از آنچه را روزیشان دادیم نصیبی برای آن چه (از بتان و طاغوتان) نمی‌دانند می‌نهند. به ایشان داده‌ایم کفر یا کفران کنند: «اکنون(از نعمت‌هایم) برخوردار شوید، پس در آینده‌ای دور خواهید دانست.» خدا سوگند بی‌چون از آنچه به دروغ بر می‌بافتید، بی‌امان بازخواست می‌شوید.
Minor fixes
Mon, 1 Aug 2011 00:00:02 -0400
-5582 +5581,0
و تا خدا نخواهد، (شما) نخواهید خواست‌؛ همواره خدا بسیار دانای حکیم بوده است.
-5621,0 +5621
و تا خدا نخواهد، (شما) نخواهید خواست‌؛ همواره خدا بسیار دانای حکیم بوده است.
Fixes to fa.sadeqi
Mon, 18 Jul 2011 17:57:07 -0400
-2621 +2620,0
«او جز مردی نیست که در وی جنونی است، پس تا چندی درباره‌اش به‌درستی انتظار کشید.»
-2681 +2679,0
آیا پس (از این) در این سخن نیندیشیدند، یا چیزی برای آنان آمده که برای پدران نخستینشان نیامده‌؟
-2699,0 +2698
«او جز مردی نیست که در وی جنونی است، پس تا چندی درباره‌اش به‌درستی انتظار کشید.»
-2741,0 +2741
آیا پس (از این) در این سخن نیندیشیدند، یا چیزی برای آنان آمده که برای پدران نخستینشان نیامده‌؟
New Persian translation fa.sadeqi added
Mon, 4 Jul 2011 03:51:15 -0400
-0,0 +1,6236
به نام خدای رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان‌
هر ستایش ویژه‌ی خدا -پروردگار جهانیان- است.
(خدای) رحمتگر بر آفریدگان، رحمتگر بر ویژگان.
مالک روز بُروزِ طاعت.
تنها تو را می‌پرستیم، و تنها تو را (به) کمک می‌طلبیم
ما را (به) راه راست هدایت فرما
راه کسانی که بر (سر و سامان)شان نعمت فروریختی، نه (راه) غضب‌‌شدگان، و نه (راه) گمراهان.