Quran Text Translations Spread Documents

Naser Makarem Shirazi


Change Log

Minor fixes
Sat, 1 Feb 2014 00:00:02 -0500
-404 +404
آنها [= اهل کتاب، مخصوصا» یهود] هرگز نمی‌توانند به شما زیان برسانند، جز آزارهای مختصر؛ و اگر با شما پیکار کنند، به شما پشت خواهند کرد (و شکست می‌خورند؛ می‌خورند)؛ سپس کسی آنها را یاری نمی‌کند.
Minor fixes
Sun, 1 Sep 2013 00:00:02 -0400
-4485 +4485
خداوند همان کسی است که دریا را مسخّر شما کرد تا کشتیها بفرمانش در آن حرکت کنند و بتوانند بتوانید از فضل او بهره گیرید، و شاید شکر نعمتهایش را بجا آورید!
Minor fixes
Sat, 1 Jun 2013 00:00:02 -0400
-4228 +4228
او در زمین کوه‌های استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و موادّ غذایی آن را مقدّر فرمود، - ینها اینها همه در چهار روز بود- بود - درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان!
Minor fixes
Wed, 1 May 2013 00:00:02 -0400
-2592 +2592
اگر باز (روی (باز) روی گردان شوند، بگو: «من به همه شما یکسان اعلام خطر می‌کنم؛ و نمی‌دانم آیا وعده (عذاب خدا) که به شما داده می‌شود نزدیک است یا دور!
Minor fixes
Fri, 1 Mar 2013 00:00:02 -0500
-272 +272
و (کار) کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا، و تثبیت (ملکات انسانی در) روح خود، انفاق می‌کنند، همچون باغی است که در نقطه بلندی باشد، و بارانهای درشت به آن برسد، (و از هوای آزاد و نور آفتاب، به حد کافی بهره گیرد،) و میوه خود را دو چندان دهد (که همیشه شاداب و با طراوت است.) و اگر باران درشت به آن نرسد، بارانی نرم به آن می‌رسد. و خداوند به آنچه انجام می‌دهید، بیناست.
-1928 +1928
سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می‌سازد؛ و می‌گوید: «شریکانی که شما برای من ساختید، و بخاطر آنها با دیگران دشمنی می‌کردید، کجا هستید؟!» هستند؟!» (در این هنگام،) کسانی که به آنها علم داده شده می‌گویند: «رسوایی و بدبختی، امروز بر کافران است!»
Minor fixes
Wed, 2 Mar 2011 16:21:37 -0500
diff --git a/trans/fa.makarem.txt b/trans/fa.makarem.txt