Quran Text Translations Spread Documents

Divehi


Change Log

Minor fixes
Wed, 2 Mar 2011 16:21:37 -0500
-5760,0 +5761
އަދި އޭނާ ކުށްތަކުން ސާފުވެ، طاهر ވެދާނެކަން، ނުވަތަ އޭނާ ހަނދުމަކޮށް، ދެން އެ ހަނދުމަކުޅައުން އޭނާޔަށް މަންފާކޮށްފާނެކަން ކަލޭގެފާނަށް އަންގައިދެނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟
-5762 +5762,0
އަދި އޭނާ ކުށްތަކުން ސާފުވެ، طاهر ވެދާނެކަން، ނުވަތަ އޭނާ ހަނދުމަކޮށް، ދެން އެ ހަނދުމަކުޅައުން އޭނާޔަށް މަންފާކޮށްފާނެކަން ކަލޭގެފާނަށް އަންގައިދެނީ ކޮންއެއްޗެއްތޯއެވެ؟
Replace - by = in dv.divehi
Mon, 4 Oct 2010 22:34:46 -0400
-643 +643
- =
-1371 +1371
- =
-1460 +1460
- =
-1816 +1816
- =
-1863 +1863
- =
-2179 +2179
- =
-2440 +2440
- =
-2728 +2728
- =
-2766 +2766
- =
-2989 +2989
- =
-3007 +3007
- =
-3024 +3024
- =
-3026 +3026
- =
-3065 +3065
- =
-3125 +3125
- =
-3130 +3130
- =
-3137,2 +3137,2