Quran Text Translations Spread Documents

A. R. Nykl


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
Ve Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-6236 +6236
před Džinny a lidmi.“
First version
Fri, 4 Jun 2010 19:54:20 -0400
-0,0 +1,6236
Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.
Chvála Bohu, Pánu světů,
milosrdnému, slitovnému,
vládci dne soudného.
Tebe vzýváme a k Tobě se utíkáme.
Veď nás stezkou přímou,
stezkou oněch, které jsi zahrnul milostí svou: nikoliv těch, na které rozhněván jsi a těch, kteří bloudí.
Alif, Lám, Mím.
Tato Kniha — o níž není pochyby — jest vedením pro bohabojné,
již věří ve věci neviditelné a zachovávají modlitbu a štědře rozdávají z toho, čímž jsme je obdařili:
a pro ty, kteří věří v to, cožkoliv zjeveno bylo tobě a cožkoliv zjeveno bylo před tebou a pevně doufají v život posmrtný:
tito zajisté vedeni jsou Pánem svým a jim zajisté dobře se povede.
Nevěřícím pak jedno jest, zda napomínáš je, či ne: neuvěří!
Zapečetil Bůh srdce a uši jejich a clonou zastřeny jsou zrakové jejich a veliká muka budou jim trestem.
A jsou někteří mezi lidem; již dí: „Uvěřili jsme v Boha a v den poslední“ a přece nejsou věřícími.
Klamati chtějí Boha a ty, kteří uvěřili, však ve skutečnosti klamou pouze sebe samy, aniž by o tom věděli.
Choroba jest v srdcích jejich a rozmnožil Bůh chorobu jejich a bolestný trest očekává je za to, že lhali.
A řekne-li se jim: „Nenaplňujte zemi nepravostí,“ řeknou: „Naopak, my ji napravujeme.“
Však právě oni jsou to, kteří ji kazí, ale nejsou si toho vědomi.
A řekne-li se jim: „Uvěřte jakož uvěřili druzí,“ odvětí: „Budeme-liž věřiti jako uvěřili pošetilci?“ Však právě oni jsou pošetilci, ale nejsou si toho vědomi.
A potkají-li věřící, dí: „Uvěřili jsme,“ však poodejdou-li stranou k zlým duchům svým, řkou: „Držíme s vámi a z těch druhých si jenom tropíme žert.“
Bůh si z nich ztropí žert a ponechá je dlouho bez vodítka blouditi ve svévoli jejích.
Oni jsou ti, kteří koupili blud za dobré vedení, však z obchodu toho nepošel jim užitek a nejsou vedeni stezkou pravou.
Podobají se v jednání svém tomu. jenž vznítil oheň a když osvětleno jím bylo vše vůkol - odňal jim Bůh oheň a ponechal je v temnotách: nemohou viděti!