Quran Text Translations Spread Documents

Mustafa Mlivo


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-293 +293
Ne opterećuje Allah dušu, izuzev mogućnošću njenom. Imaće ona šta zasluži, a protiv nje je šta zasluži. Gospodaru naš! Ne kazni nas ako zaboravimo ili pogriješimo. Gospodaru naš! I ne tovari na nas teret kao što si ga tovario na one prije nas. Gospodaru naš! I ne tereti nas onim zašto mi nemamo moći. I briši nam (grijehe), i oprosti nam i smiluj nam se. Ti si Zaštitnik naš, zato nas pomozi protiv naroda nevjernika!
-493 +493
O vi koji vjerujete! Istrajte i budite strpljiviji, i rasporedite se i bojte se Allaha, da biste vi uspjeli.* uspjeli.
-954 +954
I On je Taj koji vas je učinio halifama Zemlje, i uzdigao vas jedne nad drugima stepenima, da vas iskuša u onom šta vam je dao. Uistinu! Gospodar tvoj je brz u kazni, i uistinu, On je Oprosnik, Milosrdni.
-1235 +1235
A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bore s vama - pa takvi su od vas; a srodnici - oni su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.
-1596 +1596
A Allahovo je nevidljivo nebesa i Zemlje i Njemu se vraća svaka stvar. Zato obožavaj Njega i uzdaj se u Njega; a nije Gospodar tvoj nemaran za ono šta radite.
-2522 +2522
Da znaju oni koji ne vjeruju (vrijeme) kad neće od lica svojih otkloniti vatru, niti s leđa svojih, niti će oni biti pomognuti ... pomognuti...
-2673 +2673
I borite se radi Allaha, istinskim džihadom Njegovim. On vas je odabrao i nije vam u vjeri načinio nikakvu teškoću, milletu oca vašeg Ibrahima. On vas je nazvao muslimanima od ranije, i u ovom, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i (vi) bili svjedoci protiv ljudi. Zato obavljajte salat i dajite zekat. I držite se Allaha! On je Zaštitnik vaš; pa divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!
-2801 +2801
I da nije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, i što je Allah Primalac pokajanja, Mudri ... Mudri...
-2811 +2811
A da nije dobrote Allahove prema vama i milosti Njegove, i da Allah (nije) Samilostan, Milosrdan ... Milosrdan...
-2932 +2932
Reci: "Ne bi na vas obratio pažnju Gospodar moj, da nije dowe vaše." Pa doista, porekli ste, zato će biti nužna (kazna).
-3340 +3340
I ne prizivaj uz Allaha boga drugog! Samo je On Bog! Svaka stvar je propadajuća, izuzev lica Njegovog! Njegov je sud i Njemu ćete biti vraćeni!
-3533 +3533
Zato se okreni od njih i iščekuj, uistinu, oni su čekaoci.
-3668 +3668
Pa da li je onaj kome je uljepšano zlo djela njegovog, pa ga vidi lijepim ...? lijepim...? Pa uistinu, Allah zabluđuje koga hoće, a upućuje koga hoće. Zato nek ne ide duša tvoja zbog žalosti nad njima. Uistinu, Allah je Znalac o onom što rade.
-4218 +4218
Tad im ne bi koristilo vjerovanje njihovo pošto bi vidjeli silu Našu. Sunnet je to Allahov koji je doista prošao na robovima Njegovim, a izgubili bi ondje nevjernici!
-4473 +4473
Zato pričekaj! Uistinu, oni su čekatelji.u čekatelji.
-4612 +4612
Muhammed je poslanik Allahov; a oni koji su s njim, žestoki su prema nevjernicima, milosrdni međusobno. Vidiš ih čine ruku', padaju na sedždu, traže blagodat od Allaha i zadovoljstvo. Znak njihov je na licima njihovim od učinka sedždi. To je primjer njihov u Tewratu. A primjer njihov u Indžilu je: kao sjemenka su - probije izdanak svoj pa ga ojača, pa zadeblja, te stane čvrsto na stabljici svojoj zadivljujući sijače - da bi (On) njima rasrdio nevjernike. Obećao je Allah onima koji vjeruju od njih i rade dobra djela, oprost i nagradu veličanstvenu.
-4675 +4675
Mi smo Najbolji znalac onog šta govore, i nisi ti nad njima prisila. Zato podsjećaj Kur'anom onog ko se boji prijetnje Moje.u Moje.
-4735 +4735
Pa teško onima koji ne vjeruju, od Dana njihovog kojim im se prijeti!u prijeti!
-5188 +5188
I kad ugledaju trgovinu ili zabavu, raspu se k njoj, a ostave tebe stojeći. Reci: " [ta je kod Allaha, bolje je od zabave i od trgovine. A Allah je Najbolji od opskrbljivača.u opskrbljivača.
-5192 +5192
I kad ih vidiš, zadivljuju te tijela njihova; a ako govore, slušaš govor njihov . njihov. Oni su kao balvani poduprti - misle svaki je povik protiv njih. Oni su neprijatelj, pa ih se pripazi. Ubio ih Allah, kako se odvraćaju.
-5376,3 +5376,3
Upitao je pitalac o kazni koja će se dogoditi,* dogoditi,
Nevjernicima - nema tog ko će je odbiti** odbiti -
Od Allaha, Vlasnika usponišta,*** usponišta,