Quran Text Translations Spread Documents

Besim Korkut


Change Log

Minor fixes
Sat, 1 Jun 2013 00:00:02 -0400
-61 +61
i kada je Musa rekao narodu svome: "O narode moj, prihvativši tele, vi ste samo sebi nepravdu učinili; zato se Stvoritelju svome pokajte i jedni druge poubijajte. između vas prestupnike smrću kaznite. To je bolje za vas kod Stvoritelja vašeg, On će vam oprostiti! On prima pokajanje i On je milostiv";
Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
U U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-6236 +6236
od džina i od ljudi!"
First version
Fri, 4 Jun 2010 19:54:20 -0400
-0,0 +1,6236
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
Milostivog, Samilosnog,
Vladara Dana sudnjeg,
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
Uputi nas na Pravi put,
na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
Elif Lām Mīm.
Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;
i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.
Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno – opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati.
Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.
Ima ljudi koji govore: "Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!" – a oni nisu vjernici.