Quran Text Translations Spread Documents

Alikhan Musayev


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
Mərhəmətli Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-4522 +4522
Ondan əvvəl Musanın rəhbər və mərhəmət olan Kitabı var idi. Bu isə zalımları qorxutmaq və yaxşı iş görənlərə müjdə vermək üçün ərəb dilində nazil edilmiş, əvvəlkiləri təsdiq edən bir Kitabdır.
Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-4522 +4522
Ondan əvvəl Musanın rəhbər və mərhəmət olan Kitabı var idi. Bu isə zalımları qorxutmaq və yaxşı iş görənlərə müjdə vermək üçün ərəb dilində nazil edilmiş, əvvəlkiləri təsdiq edən bir Kitabdır.
First version
Fri, 4 Jun 2010 19:54:20 -0400
-0,0 +1,6236
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
Mərhəmətli və Rəhmliyə,
Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
Bizi doğru yola yönəlt –
nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
Əlif. Ləm. Mim.
Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir Kitabdır.
O kəslər ki, qeybə iman gətirir, namaz qılır və Bizim onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər;
O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar.
Onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadırlar. Məhz onlar nicat tapanlardır.
Həqiqətən, kafirləri qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün fərqi yoxdur, iman gətirməzlər.
Allah onların qəlblərini və qulaqlarını möhürləmiş, gözlərinə də pərdə çəkmişdir. Onlar üçün böyük bir əzab vardır.
İnsanlar arasında elələri də vardır ki, mömin olmadıqları halda: “Allaha və Axirət gününə inanırıq”– deyirlər.